Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan met een opdrachtgever.
 2. Een opdracht komt eerst door aanvaarding tot stand. Bij de uitvoering van de verstrekte opdracht, de door Art. 71 te verlenen diensten en/of te verrichten werkzaamheden, wordt de nodige zorgvuldigheid in acht genomen.
 3. Art. 71 neemt door de aanvaarding van de opdracht enkel een inspaningsverplichting op zich.
 4. De kosten van uitvoering van de opdracht omvatten honorarium, reiskosten en verschotten, excl. BTW.
 5. De opdrachtgever dient de declaratie binnen de gestelde termijn te voldoen. Bij de overschrijding daarvan is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever zal alsdan tevens de wettelijke rente alsmede de incassokosten, op basis van 15% over het te incasseren bedrag, met een minimum van Euro 250,00, verschuldigd zijn. Ingeval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, kan Art. 71 weigeren haar werkzaamheden aan te vangen danwel kunnen de werkzaamheden opgeschort of gestaakt worden. Art. 71 is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting dan wel staking der werkzaamheden.
 6. Opdrachtgever is gehouden aan Art. 71 de voor de uivoering van haar werkzaamheden benodigde informatie en stukken tijdig aan te leveren.
 7. Art. 71  is gerechtigd om voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Deze inschakeling geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever. De keuze van deze derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Art. 71 is gemachtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de ingeschakelde derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Art. 71 is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden.
 8. De opdrachtgever is gehouden Art. 71 te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan Art. 71 te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.
 9. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Art. 71 aansprakelijkheid draagt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de algemene aansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval aanspraak geeft.
 10. Indien om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Art. 71  in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van Euro 3.000,00.
 11. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet binnen 3 maanden nadat de opdrachtgever resp. de derde bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij de aanspraak baseert, bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 12. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Art. 71 is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die verband houden met voornoemde rechtsverhouding waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beslecht door de rechtbank ‘s-Hertogenbosch.
 13. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de met de opdrachtgever overeengekomen opdrachtbevestiging nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van kracht en treden Art. 71 en opdrachtgever in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 14. Naast dat deze voorwaarden op de site www.artikel71.nl  te vinden zijn, worden deze op verzoek toegestuurd.